Egitoyakademi, tecrübeye dayalı bilgi birikimini ve dinamizme sahip eğitim anlayışını kurumsal olarak da sizlere sunuyor. Özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına; eğitimci ve öğrenci-lerimize yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandır-maya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar kurumumuzun. üniversitelerimizin ve ilgili ku-rumların (Milli Eğitim Müdürlükleri)ortak çalışması ile tasar-lanmakta; üniversite kampüslerinde veya kurumun uygun gör-düğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Bireylerin gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan prog-ramlar, o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.